The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 






Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
drukuj e-mail
Rozdział I Postanowienia ogólne

§ l. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców działa przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. W dalszych postanowieniach statutu występuje jako Stowarzyszenie

§2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy.

§3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5. Stowarzyszenie może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

§6. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorców - pracodawców prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność zarobkową. Stowarzyszenie reprezentuje ich interesy wobec związków zawodowych pracowników, organów władz i administracji państwowej oraz organizacji samorządu terytorialnego.

§7. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8. Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy ustala dla Stowarzyszenia osobę asystenta teologicznego.

§9. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§ 10. Celem Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie idei Katolickiej Nauki Społecznej,
 • pomaganie członkom rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie swoim członkom pomocy na określonych warunkach w postaci doradztwa w zakresie zagadnień: prawnych, finansowych, informacyjnych i organizacyjnych lub innej pomocy zgłoszonej przez członków Stowarzyszenia,
 • wskazywanie możliwości współpracy w zakresie przedsięwzięć produkcyjnych, handlowych i usługowych z wiarygodnymi partnerami zarówno w kraju jak i zagranicą,
 • udzielenie pomocy w rozszerzaniu i podnoszeniu działalności gospodarczej do obowiązujących norm i standardów europejskich,
 • podejmowanie obrony praw członków,
 • reprezentowanie interesów członków w rozmowach z władzami lokalnymi, partiami politycznymi oraz innymi Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą ,
 • prowadzenie działalności charytatywnej, społeczno-opiekuńczej i kulturalnej oraz na rzecz ochrony środowiska,
 • pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w celu realizacji zadań określonych w par. 10 i 11 niniejszego statutu.

§ 11. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez:

 • stworzenie bazy specjalistów i ekspertów do pomocy przedsiębiorcom, a zwłaszcza fachowców będących na emeryturze, aby swoimi umiejętnościami pomagali w analizowaniu i rozwiązywaniu przedstawionych przez przedsiębiorców problemów,
 • udzielanie konsultacji w rozwiązywaniu problemów w dziedzinie prawa, finansów, zarządzania i organizacji pracy,
 • przekazywanie przedsiębiorcom wiedzy i doświadczenia w różnych fazach rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • rozwiązywanie z przedsiębiorcami problemów dotyczących: produkcji technologii, sprzedaży, dystrybucji, marketingu, stosowania prawa, finansów i administracji,
 • organizowanie spotkań formacyjnych, dyskusyjnych, przez udział członków w sympozjach propagujących Katolicką Naukę Społeczną,
 • ułatwianie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów i współpracy gospodarczej z jednostkami o podobnym profilu w kraju i zagranicą,
 • organizowanie szkoleń w formie : kursów, konferencji, prelekcji i seminariów oraz wyjazdów na szkolenia w kraju i zagranicą dla poszerzenia wiedzy fachowej i nabywania umiejętności w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • korzystanie z pomocy doradztwa asystenta teologicznego Stowarzyszenia lub innych kapłanów kompetentnych w podejmowaniu poważniejszych decyzji również w sytuacjach konfliktowych,
 • zapraszanie konsultantów zagranicznych w celu doradztwa dla Stowarzyszenia lub jego członków,
 • organizowanie kursów językowych,
 • organizowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 • prowadzenie innych działań zmierzających do celów Stowarzyszenia na podstawie uchwały zarządu podejmowanej bezwzględną większością głosów.

Rozdział III Członkowie i ich prawa i obowiązki

§ 12. Stowarzyszenie zrzesza:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych

§ 13. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą lub biorący udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby cieszące się dobrą opinią w swoim otoczeniu i posiadające rekomendacje co najmniej dwóch członków stowarzyszenia.

§ 14. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które wspierają finansowo działalność Stowarzyszenia.

§ 15. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16. Inne osoby mogą zostać członkami Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17. Przyjęcie do Stowarzyszenia w poczet:

 • członków zwyczajnych; następuje po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej większością głosów,
 • członków wspierających; następuje po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej większością głosów,
 • członków honorowych; następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 18. Członkostwo w Stowarzyszeniu i związane z nim prawa są niezbywalne.

§ 19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 • korzystanie ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i otrzymywania na nie odpowiedzi Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

 • korzystania ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i otrzymywania na nie odpowiedzi Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 22. Obowiązkiem członków wspierających i honorowych jest aktywny udział w propagowaniu celu Stowarzyszenia oraz pomocy w realizacji konkretnych zadań.

§ 23. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 • skreślenia z listy członków na skutek półrocznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 • śmierci,
 • rozwiązania osoby prawnej - członka wspierającego.

§ 24. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie:

 • prawomocnej uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.
  Od uchwały zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje
 • odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 25. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna
Kadencja Władz trwa 4 lata.
Członek zwyczajny może być wybrany tylko do jednego organu władz Stowarzyszenia

§ 26. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie zwyczajne odbywa się raz do roku w I kwartale i zwołuje je Zarząd. W roku upływu kadencji władz jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, a w pozostalch latach sprawozdawczym.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych w ciągu 6 tygodni od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały, zamieszczając w porządku obrad wyłącznie sprawy określone przez wnioskodawców lub w uchwale o jego zwołaniu.
O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia na co najmniej 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
Do ważności Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
w razie braku połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych ustala się drugi termin jego zwołania po upływie 30 minut od ustalonej pierwotnie godziny rozpoczęcia obrad. W drugim terminie mogą być podejmowane ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
Dokonywanie zmian w statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większosci 2/3 głosów.

§ 27. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Ząrzadu o skreślenie z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały w sprawach przedstawionych przez zarząd, Komisje rewizyjna oraz członków Stowarzyszenia,
 • uchwalanie wysokości składek i opłat członkowskich,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu,
 • podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd dotyczących ustalenia wytycznych co do preferowanych kierunków i form działalności Stowarzyszenia.

§ 28. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 29. Zarząd jest najwyższa władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
Zarząd składa się z 9-12 członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu, które stanowią: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, przewodniczący komisji problemowych. Liczbę członków Zarządu ustala na daną kadencję Walne Zebranie Członków.
Zarząd może w miejsce członków ustępujących uzupełnić jego skład jednakże w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
W posiedzeniach Zarządu może brać udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 30. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania i wniosków Komisji Rewizyjnej,
 • ustalenie programów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzania sprawozdań z ich wykonania,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie i koordynacja ich działalności,
 • organizowanie doradztwa specjalistycznego, bazy specjalistów i ekspertów do pomocy przedsiębiorcom,
 • podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich, wpisowego i innych wpłat na rzecz Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wszelkich materiałów na jego obrady,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • występowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
 • angażowanie i zwalnianie pracowników,
 • występowanie do właściwych organów administracji państwowej o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
 • decydowanie o wszelkich innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia za wyjątkiem należących do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 31. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezesa Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4-5 razy w roku.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku przyjęcia do Stowarzyszenia w poczet członków zwyczajnych i wspierających względnie skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze stowarzyszenia.
Zarząd lub Komisja Rewizyjna mają prawo zawiesić w czynnościach członków Zarządu, w razie rażącego niewywiązywania się z obowiązków wynikających z piastowanej funkcji. Natomiast Walne Zebranie może zwykłą większością głosów usunąć lub przywrócić zawieszonego członka Zarządu w jego czynnościach.

§ 32. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
Komisja Rewizyjna może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu komisji pochodzącego z wyboru.
Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 33. Komisja Rewizyjna:

 • przeprowadza co najmniej raz do roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, zgodności z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 • składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu i przedstawia wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 • przekłada Zarządowi wnioski i uwagi wynikające z ustaleń kontroli,
 • może delegować swego przedstawiciela na posiedzenie Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V Komisje i Zespoły

§ 34. Do wykonania zadań statutowych Zarząd Stowarzyszenia powołuje komisje problemowe lub zespoły roboczo-problemowe.
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały określające składy liczbowe każdej komisji lub zespołu.
Przewodniczącego, zastępcę, sekretarza komisji lub zespołu wybiera się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
Uchwały lub decyzje komisji lub zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Do każdej komisji lub zespołu można dokoptować osoby spoza Stowarzyszenia (tj. fachowców z różnych dziedzin), z głosem doradczym.
Komisje - zespoły działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia

§ 35. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 36. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza według zasad ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalnosci gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 37. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 38. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według obowiązujących przepisów.
Sposób uzyskiwania środków finansowych i ustanawianie składek członkowskich oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 39. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowo-finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub wyjątkowo w ich zastępstwie osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Do ważności pism i dokumentów za wyjątkiem wymienionych w ust.1 wymagane są podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub w ich zastępstwie osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40. Każda zmiana statutu i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów - przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna zawierać postanowienie, na jakie cele przeznacza jego majątek.

§ 41. Likwidatorami Stowarzyszenia rozwiązanego na podstawie uchwały Walnego Zebrania są członkowie Zarządu.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, on zarządza jego likwidacja i wyznacza likwidatora.
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji możliwie w najkrótszym czasie w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
Bydgoszcz, 27.05.2002 r.


 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::