The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
Wnioski do PROW 2007-2013 drukuj e-mail

Warszawa,25.01.07. P.Dyrektor Nina Dobrzyńska Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WNIOSKI do programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013/projekt W-07/XII/06/. Dotyczy wsparcia obszarów wiejskich działania OSI2 program rolnośrodowiskowy /kod 214/

- w pakiecie 6 ochrona lokalnych ras zwierząt gopodarskich wnioskujemy o dodanie wariantu 6.5 zachowanie lokalnych ras ptaków gospodarskich /mamy tu na myśli głównie kury nieśne zielononóżki kuropatwiane/. proponowana płatność: 2000 PLN na każde 50 szt. samic plus 5 samców.

Wsparcie dla rolników uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym pozwoli na zwiększenie bioróżnorodności gospodarstw ekologicznych a jednocześnie przyczyni się do rozwoju gatunków ptaków będących na wymarciu. Jest to zgodne z celami działu p.5 ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. 

- w pakiecie 2 rolnictwo ekologiczne wnioskujemy o dodanie wariantu 2.13 trwałe użytki wodne, utrzymanie śródpolnych oczek wodnych o powierzchni do 0,1 ha.  

Wprowadzenie tego wariantu pozwoli na zwiększenie bioróżnorodności gospodarstw ekologicznych a także  zwiększy retencję wody, co jak pokazała ubiegloroczna susza stanowi coraz większy problem i zagrożenie dla tych gospodarstw. Obecny system dopłat /np. dopłaty do trwałych użytków zielonych/ sprzyja likwidacji śródpolnych oczek wodnych i przekształcania ich na łąki lub grunty orne. Należy również zaznaczyć, że gwałtowny spadek liczebności oraz liczb stanowisk praktycznie wszystkich gatunków płazów jest związany z masowym zanikiem śródpolnych oczek wodnych /patrz: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PROW 2007-2013, Warszawa, listopad 2006, s.33 i 34./.

 UWAGA 1. Jeśli obydwa wnioski ograniczymy jedynie do gospodarstw uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym wówczas skutki finansowe dla budżetu będą pomijalne, w skali błędu statystycznego /poniżej 0,1%/. jednakże dla samych gospodarstw może mieć to ogromne znaczenie.

2.  Wprowadzenie naszych wniosków nie tylko będzie miało wpływ na poprawę środowiska przyrodniczego ale również będzie zwiększać atrakcyjność tego programu dla rolników. Obecnie w skali kraju zbyt mało rolników decyduje się na przestawianie swoich gospodarstw na rolnictwo ekologiczne z uwagi na zbyt małą opłacalność.

UWAGA ogólna. Wprawdzie projekt PROW 2007-2013 został już przedłożony do akceptacji Komisji Europejskiej jednakże nadal trwają konsultacje jego oddziaływania na środowisko a tym samym istnieje możliwość zmiany, zwłaszcza, że proponowane przez nas zmiany są znikomo małe w stosunku do planowanego budżetu wsparcia, a zatem są pomijalne w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia przewdłożonej wersji PROW 2007-2013.  Z powazaniem:

inż. Andrzej Bogusławski przewodniczący warszawskiego koła PSCHP,

Klub Ekologiczny "Dolina Służewska",

Akceptujemy i popieramy wnioski, uważając za bardzo słuszne i konieczne do wprowadzenia. /podpis nieczytelny/ warszawa, 2007.01.26.

Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II "Rolnik Ekologiczny" siedziba: 05-640 MOGIELNICA ul. Krakowskie Przedmieście 68 


ulga na emeryturę drukuj e-mail

Obecne zabezpieczenia /ZUS/ nie dają żadnych gwarancji godziwej emerytury. Jest to raczej żałosna jałmużna, dla tych, których społeczeństwo chce się pozbyć.

Jednakże przy tak niskich płacach jakie mamy obecnie w Polsce kogo stać na odkładanie co miesiąc 10% albo 15% na różne fundusze emerytalne? A przecież tyle powinno się odkładać aby na starość nie popaść w biedę /nędzę/. Mam propozycję do rozważenia przez Panią Senator: proponuję wprowadzić ulgę emerytalną w naszych podatkach na wzór ulgi dla organizacji pożytku publicznego, np. 1% ulgi w podatku, dla tych, którzy założą indywidualne konto emerytalne, po przekroczeniu 40 roku życia 1,5% a po 50 roku 2%. Ktoś może powiedzieć /i chyba słusznie/, że są to śmiesznie małe ulgi, więc i marna zachęta a także marna pomoc. Mnie jednakże chodzi o to, aby nie obracać się w sferze czczej teorii i od czegoś trzeba zacząć. Chodzi mi o sposób rozwiązania problemu. Natomiast konkretne kwoty czy procenty niech ustali nasz rząd. Będzie to zachęta dla młodych ludzi aby nie myśleli tylko o sobie ale także o tej części społeczeństwa, która już nie jest w stanie utrzymać się z pracy własnych rąk. Dotychczasowy system emerytalny nie daje gwarancji i praktycznie żadnego zabezpieczenia. Okazał się zwykłą iluzją, zwłaszcza w społeczeństwie o ujemnym przyroście naturalnym. Obecnie w sposób systemowy tworzymy nowe rzesze biednych /i na dodatek starych/. Andrzej Bogusławski. Wysłane: 06/02/06

Powyższy tekst został skierowany do Pani Senator Ewy Tomaszewskiej jako post za pośrednictwem strony internetowej Kongresu Ruchów katolickich /III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 2005-2007/ 

"Korespondencja dotarła. Dziękuję. Odsłuchałam też Pana przekazy telefoniczne. Po przejrzeniu materiałów skontaktuję się z Panem. Pozdrawiam. Ewa Tomaszewska. wtorek, 9 maja 2006." 


Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości Chrześcijańskiej drukuj e-mail

Projekt powołania Mazowieckiego Centrum Przedsiębiorczości Chrześcijańskiej

  I. Słowo wstępne  Nawiązując do spotkania plenarnego Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej /18 marca 2002r./, na którym poruszano problem narastajacego bezrobocia w Polsce, przedstawiam pewną, zalążkową wizję projektu, próby przeciwstawienia się temu zjawisku, w Archidiecezji Warszawskiej.

     Zasadniczo problem bezrobocia jest nierozwiązywalny, tak jak nie można całkowicie zlikwidować problemu biedy, zgodnie z tym, co Jezus powiedział swoim uczniom: "Ubogich i tak zawsze będziecie mieć u siebie,"/.../ Mt 26,11; Mk 14,7; J 12,8  Jednakże walka z bezrobociem jest naszym obowiązkiem, tak samo jak walka z biedą czy cierpieniem, albowiem "wiara bez uczynków jest martwa" Jk 2,14-26. Problemy biedy, głodu, bezrobocia czy chorób są uciążliwościami tego świata, których nigdy nie uda się całkowicie zlikwidować. Możemy się im jedynie przeciwstawiać i taki mamy obowiązek. Kościół nie może odwracać się od biedy tego świata /zarówno materialnej jak i duchowej/. Aliści bez pomocy Kościoła /na gruncie wiary/ nie jesteśmy w stanie skutecznie przeciwstawiać się temu zjawisku.

      Potrzebna będzie współpraca pracodawców i pracobiorców. Jednakże pełne współdziałanie-porozumienie /consensus omnium/ nie jest możliwe z uwagi na sprzeczność /rozbieżność/ interesów. Jedynym czynnikiem umożliwiającym takie współdziałanie jest wspólnie wyznawana wiara katolicka. Na gruncie kościelnym jest możliwa współpraca /korporacjonizm chrześcijański/ ponieważ istnieje wspólna płaszczyzna porozumienia, tj. wspólna wiara, będąca jedynie skutecznym zwornikiem dla dwóch przeciwstawnych sobie grup społecznych - pracodawców i pracobiorców. Dlatego realizacja idei korporacjonizmu jest możliwa tylko na gruncie chrześcijańskim. Nawiązuję tutaj do nauczania papieża Piusa XI a zwłaszcza do encykliki "Quadragesimo anno" z 1931 r.  Przy czym tym razem nie chodzi o rozwiązywanie konfliktów społecznych ale o wspólne przciwstawianie się problemom społecznym a w szczególności skuteczne przeciwstawienie się narastającemu problemowi bezrobocia. Dzisiaj nazwalibyśmy to raczej solidaryzmem bądź solidarnością społeczną. 

Projekt moj opieram na trzech filarach:

1. Kościół /Metropolia Warszawska/,

2.Sejmik- Mazowiecki Sejmik Stowarzyszeń Katolickich /gospodarczych i zawodowych/,

3. Centrum /Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości Chrześcijańskiej/. 

Ad.1 Kościół  może dać bazę materialną /zwłaszcza w początkowym okresie/, udzielać duchowego wsparcia i być zwornikiem dla całego przedsięwzięcia /włączając w to pewne funkcje nadzorczo-kontrolne/. Potrzebny będzie zarówno asystent kościelny jak i zespół duszpasterzy.

2. Sejmik katolickich stowarzyszeń /organizacji/ zawodowych i gospodarczych będzie pełnił funkcje Rady Programowo-nadzorczej, której jednym z głównych zadań będzie wytyczanie kierunkow działania Centrum oraz funkcje kontrolno-nadzorcze. Sejmik może działać na zasadzie porozumienia organizacji katolickich /forum/ w celu formułowania i promowania wspólnego stanowiska, wypracowanego na zasadzie consensusu.

W początkowym okresie /w stadium realizacji/ Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji warszawskiej może pelnić tutaj pozytywną rolę, jednakże  w sposób naturalny Akcja Katolicka wydaje się być bardziej predysponowana do zajęcia się tym zagadnieniem wraz z PSCHP. Mam nadzieję, że AK zrezygnuje z samoograniczania się do działalności formacyjnej swoich członków i nawiąże do chlubnych przedwojennych tradycji. 

3.  Centrum Przedsiębiorczości Chrześcijańskiej winno stać się praktycznym ramieniem całego przedsięwzięcia. Załączone schematy są tylko wstępnym-pierwszym zarysem, który winien być modyfikowany w miarę rozwoju, potrzeb i możliwości. Centrum winno spełniać trzy zadania:

-pobudzać przedsiębiorczość,

-pomagać i pośredniczyć w znajdowaniu pracy,

-edukować a także koncentrować na sobie różne inicjatywy /bank inicjatyw/. 

 

czytaj całość...

 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::