The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
drukuj e-mail
Uwagi wstępne W działalności gospodarczej, gdzie często dominuje bezwzględne realizowanie hasła "bogaćmy się" wbrew podstawowym normom etycznym, jest bardzo pożądane stworzenie alternatywy, która odwoływałaby się bezpośrednio do norm etyczno -moralnych mających swoje źródła w Ewangelii. Dlatego też, my członkowie założyciele powołujemy Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców (PSChP). Podobne stowarzyszenia istnieją w wielu krajach świata i są zrzeszone w UNIAPAC - Światowe Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców z siedzibą w Brukseli. Uważamy, że w naszym kraju również potrzebne jest stworzenie środowiska, które identyfikując się z wartościami chrześcijańskimi, posiadając szerszą perspektywę poza samym zyskiem, będzie propagowało dążenie do uzyskania dochodów w sposób godny i uczciwy, dając jednocześnie możliwość rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej ludziom wierzącym, którym dotychczasowa sytuacja nie stwarzała takiej możliwości.

Będąc człowiekiem wierzącym można włączać się w różne formy działalności, także i w działalność gospodarczą i robić to z pożytkiem dla siebie i innych ludzi, jednakże pod warunkiem, że pozostanie się wiernym swojej wierze i wynikającej z niej zasadzie, że Bóg musi zawsze pozostać na pierwszym miejscu.

Potwierdzeniem słuszności tej idei mogą być między innymi słowa Episkopatu Polski zawarte w liście pasterskim z dnia 30 listopada 1990 roku "Uzdrowienie polskiej pracy z jej rozlicznych chorób nie jest jednak możliwe bez ludzi, których nazywamy pracodawcami. Ustrój totalitarny dokonał ogromnych zniszczeń w środowisku pracodawców. Ideologia marksistowska kierowała pod ich adresem najcięższe oskarżenia. Wiele z tych oskarżeń nadal wywiera wpływ na wyobraźnię społeczną, rodzi podejrzliwość, zawiść, nienawiść. Tymczasem bez grupy mądrych pracodawców nie dokonamy reformy naszej pracy. We wspólnocie jaką jest praca, muszą się bowiem połączyć - jak pisze Jan Paweł II -"... id, którzy pracują, i ci którzy dysponują środkami produkcji, lub są ich posiadaczami" (np. Laborem exercens, Redemptoris custos). Dlatego ambicją PSChP jest aby słowa te byty propagowane i realizowane w codziennej działalności przez członków Stowarzyszenia. Intencją założycieli jest, aby w skład Stowarzyszenia weszły osoby, w których życiu system wartości chrześcijańskich rzeczywiście odgrywa wiodącą rolę, a wartość pieniądza nie przesłania im prawdziwego dobra, którym jest miłość Boga i bliźniego.


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ l. Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców w skrócie zwane PSChP i w dalszej części Statutu zwane PSChP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2. PSChP działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą władz PSChP jest Kraków.

§4. PSChP ma prawo tworzyć koła i oddziały regionalne na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§5. PSChP jest afiliowane przy UNIAPAC-Światowe Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców z siedzibą w Brukseli.

§6. PSChP może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych o wyraźnym obliczu chrześcijańskim.

§7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na współpracy międzynarodowej ze wszystkimi stowarzyszeniami krajowymi zrzeszonymi w UNIAPAC, jak również z innymi organizacjami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i za granicą.

§8. Działalność PSChP będzie realizowana poprzez pracę społeczną ogółu członków; w miarę możliwości ekonomicznych PSChP będzie tworzyło wyspecjalizowane jednostki obsługujące działalność gospodarczą, kulturalną, charytatywną, przede wszystkim na rzecz członków PSChP jak też na rzecz innych środowisk, ale za zgodą członków PSChP

§9. PSChP ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§10. PSChP jest związkiem pracodawców zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1993 r. o organizacjach pracodawców. PSChP występuje w obronie praw oraz reprezentuje interesy zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji samorządu terytorialnego.


Rozdział II Cele i środki PSChP

§11. Celem PSChP jest:

 1. Propagowanie idei chrześcijańskich w działalności gospodarczej
 2. Pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu chrześcijańskiej etyki społecznej
 3. pomaganie ludziom wierzącym, którzy dotychczas nie mieli odwagi czy możliwości, rozpoczynać czy prowadzić działalność gospodarczą
 4. Obrona interesów swoich członków przez udzielanie im bezpłatnie albo na zasadach preferencyjnych pomocy w postaci doradztwa prawnego, pomocy finansowej, informacyjnej, wskazywania możliwości współpracy w zakresie przedsięwzięć produkcyjnych, handlowych i usługowych z wiarygodnymi partnerami zarówno w kraju jak i za granicą
 5. Pomoc w sprawdzaniu wiarygodności partnerów w kraju i za granicą
 6. Pomoc w rozszerzaniu i podnoszeniu poziomu działalności gospodarczej do obowiązujących norm i standardów europejskich
 7. Prowadzenie działalności kulturalnej
 8. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska
 9. Prowadzenie działalności społeczno-opiekuńczej i charytatywnej
 10. Proponowanie zmian legislacyjnych i opiniowanie projektów tych zmianposzerzanie wiedzy fachowej i nabywanie umiejętności stosowania nowoczesnych systemów doboru kadr
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań określonych od § 11.1 do §11.11 na rzecz osób niestowarzyszonych na zasadach rynkowych.

§ 12. W reakcji swych zadań PSChP będzie:

 1. Rozpoczynać ważniejsze spotkania PSChP od wspólnej modlitwy
 2. Korzystać z pomocy doradztwa asystenta teologicznego PSChP lub innych kompetentnych kapłanów i teologów w podejmowaniu poważniejszych decyzji, również w sytuacjach konfliktowych
 3. Osobę Asystenta teologicznego PSChP ustala Zarząd PSChP w porozumieniu z Biskupem Ordynariuszem
 4. Organizować konferencje, sympozja, na temat roli i zadań chrześcijan w życiu gospodarczym i społecznym kraju
 5. Organizować wspólne wyjazdy do Miejsc Świętych
 6. Oficjalnie występować jako PSChP w Świętach Narodowych, Państwowych i Kościelnych, oraz organizować spotkania z okazji tych Świąt
 7. Organizować wspólne spotkania dla dzieci członków PSChP, jak również acji socjalnych, np. w postaci wyjazdów wakacyjnych
 8. Organizować akcje pomocy na rzecz ubogich
 9. Prowadzić działalność wydawniczą
 10. Organizować kursy szkolenia, wyjazdy szkoleniowe zarówno do ośrodków krajowych jak i zagranicznych
 11. Zapraszać konsultantów zagranicznych w celu doradztwa dla PSChP lub jego członków
 12. Organizować kursy językowe
 13. Organizować egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
 14. Zakładać banki, umożliwiające uzyskanie kredytów o niskiej stopie oprocentowania
 15. Powoływać agencje konsultingowe
 16. Prowadzić inne działania zmierzające do celów PSChP na podstawie uchwały Zarządu PSChP podejmowanej bezwzględną większością głosów.

Rozdział III Członkowie PSChP ich prawa i obowiązki

§ 13. Istnieją trzy rodzaje członkostwa w PSChP; członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, lub biorący udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
 2. Członkami zwyczajnymi PSChP mogą zostać osoby cieszące się dobrą opinią w swoim otoczeniu i posiadające rekomendacje co najmniej dwóch członków PSChP.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które wspierają finansowo działalność PSChP.
 4. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do realizacji celów PSChP.
 5. Inne osoby mogą zostać członkami PSChP na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie do PSChP w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do PSChP oraz na podstawie uchwały Zarządu PSChP podejmowanej bezwzględną większością głosów.
 7. Przyjęcie do PSChP w poczet członków honorowych następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli).
 8. Członkostwo PSChP i związane z nimi prawa są niezbywalne.


§ 14. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz PSChP
 2. Korzystania ze statutowej działalności PSChP
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności PSChP i otrzymywania na nie odpowiedzi Zarządu PSChP


§ 15. Członkowie wspierający i honorowi PSChP mają prawo:

 1. Korzystania ze statutowej działalności PSChP
 2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności PSChP i otrzymywania na nie odpowiedzi od Zarządu PSChP


§ 16. Członkowie zwyczajni PSChP zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu i uchwał władz PSChP
 2. Przyczyniania się do realizacji celów PSChP
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 17.

 1. Cztonkowstwo zwyczajne PSChP ustaje w wyniku:

  a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie
  b. skreślenia z listy członków na skutek półrocznego zalegania z opłatą składek członkowskich
  c. wykluczenia z PSChP w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek
  d. wykluczenia z PSChP w wyniku wyroku Sądu Koleżeńskigo za czyn nie licujący z godnością członka PSChP
  e. wykluczenia z PSChP w przypadku nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz PSChP
  f. śmierci.

 2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie z PSChP następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.
 3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z PSChP przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli). Uchwała Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli) podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV Władze PSChP

§18.

 1. Władzami PSChP są:

  a. Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli)
  b. Zarząd PSChP
  c. Komisja Rewizyjna
  d. Sąd Koleżeński

 2. Kadencja władz PSChP trwa trzy lata. Corocznie wymagane jest udzielenie Zarządowi absolutorium przez Walne Zgromadzenie.
 3. Uchwały władz - z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie - zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej potowy uprawnionych do głosowania. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. (W wypadku Konwentu Przedstawicieli do podjęcia uchwał wymagana jest zawsze obecność co najmniej potowy przedstawicieli.


§19.

 1. Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli) jest najwyższą władzą PSChP i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni PSChP a z głosem doradczym osoby zaproszone. (Konwent Przedstawicieli składa się z przewodniczących kół terenowych oraz delegatów do konwentu wybranych w kołach).

§ 20. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli) należy:

 1. Uchwalenie programu działalności PSChP
 2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 3. Uchwalenie zmian statutu PSChP i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PSChP
 4. Uchwalenie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych PSChP
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z PSChP
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków PSChP o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz PSChP

§21.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli) zwoływane jest przez Zarząd co roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli) zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na zadanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek l/3 członków (l/3 kół) w ciągu 6 tygodni od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały zamieszczając w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli) mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.

§22. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli) oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

§23.

 1. Zarząd składa się z 9-12 członków i wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu, które stanowią: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, przewodniczący komisji problemowych. W skład Zarządu wchodzą z zasady przedstawiciele (po jednym) istniejących kół PSChP Członek Zarządu ma prawo udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie ze swego koła do reprezentowania go na posiedzeniu Zarządu z pełnym prawem głosu.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej l/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§24. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli)
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich, wpisowego i ustalanie ich wysokości
 3. Ustalanie planów działalności i budżetu PSChP oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania
 4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń (Konwentów Przedstawicieli)
 5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynację ich działalności
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PSChP
 7. Reprezentowane PSChP na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 8. Występowanie do właściwych organów administracji państwowej z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez PSChP działalności gospodarczej.
 9. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mają prawo zawiesić w czynnościach członków Zarządu, natomiast Walne Zgromadzenie może zwykłą większością głosów usunąć lub przywrócić zawieszonego członka Zarządu w jego czynnościach.

§25.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli).


§26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli PSChP
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej l /3 składu Komisji pochodzącego z wyboru.


§27. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola catokszattu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej PSChP
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu (Konwentowi Przedstawicieli) sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawach działalności PSChP


§28.

 1. Kontrola całokształtu działalności PSChP odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów PSChP
 3. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli).


§29. Spory wynikłe na tle wewnętrznych stosunków w PSChP lub przy podejrzeniu, że członek PSChP naruszył zasady etyczne rozstrzyga Sąd Koleżeński powołany przez Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli) w składzie 3-5 sędziów, Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego. Wnioski do Sądu Koleżeńskiego ma prawo kierować Zarząd lub każdy członek PSChP


Rozdział V Struktura PSChP

§30.

 1. PSChP przy ilości członków nie przekraczającej 400 osób posiada strukturę prostą, a każdy członek PSChP ma prawo udziału w walnym Zgromadzeniu.
 2. Członkowie PSChP organizują Koła Terenowe, w których prowadzą działalność bieżącą.
 3. Koła powinny liczyć minimum 4 członków, ukonstytuować się przez wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Powołanie Koła po ukonstytuowaniu się jego władz zatwierdza Zarząd.
 5. Na wniosek co najmniej 5 Kół Terenowych Zarząd PSChP może powołać Oddział Regionalny PSChP o strukturze i kompetencjach uchwalonych przez Zarząd.
 6. Po przekroczeniu ilości 400 członków lub ilości 30 Kół Terenowych Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o zmianie struktury na dwustopniową.
 7. W strukturze dwustopniowej funkcję i kompetencje Walnego Zgromadzenia przejmuje Konwent Przedstawicieli.
 8. W skład Konwentu Przedstawicieli wchodzą przewodniczący Kół Terenowych i Oddziałów Regionalnych oraz delegaci do Konwentu z każdego Koła jeden, wybrani bezwzględną większością głosów w poszczególnych kołach w głosowaniu tajnym.
 9. Walne Zgromadzenie (Konwent Przedstawicieli) może podjąć uchwalę o sfederowaniu się PSChP z organizacjami o podobnych celach i zasadach działania

Rozdział VI Majątek PSChP

§31.

 1. Majątek PSChP mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek PSChP powstaje z wpisowego, składek członkowskich, odpisów z podatku dochodowego jego członków, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej, darowizn, zapisów i dotacji.


§32.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych PSChP oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie Prezesa lub wyznaczonego przez niego Wiceprezesa oraz Skarbnika, a także pełnomocnictw w granicach umocowania.
 2. Do ważności pism i innych dokumentów wymagane są dwa podpisy - Prezesa lub wyznaczonego przez niego następcy oraz Sekretarza PSChP


§33. Wszelkie postanowienia Zarządu PSChP zmierzające do uszczuplenia majątku PSChP wymagają zgody Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli).


Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie PSChP

§34.

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie się PSChP wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia (Konwentu Przedstawicieli) podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad potowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu PSChP Walne Zgromadzenie (Konwentu Przedstawicieli) zadecyduje o przeznaczeniu majątku PSChP.

 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::