The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
drukuj e-mail
Warszawa,10.01.2006
Rada m.st.Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 ze zm./ wzywamy Radę miasta st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr LVI/1498/2005 z dnia 8 lipca 2005r. Rady m.st.Warszawy w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku Dolina Służewska.
U Z A S A D N I E N I E


Uzasadnienie uchwały nr LVI/1500/2005 Rady m.st.Warszawy z dn. 8 lipca 2005r. mija się z prawdą. W raporcie 1 "stan istniejący" nie uwzględniono wskazanych przez nas opracowań przewidujących utworzenie parku ekologicznego ani ekspertyzy PAN o walorach przyrodniczych Doliny. Na str. 3 opracowania "prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku Dolina Służewska" wykonanego przez tego samego zleceniobiorcę, co raport 1, znajduje się lista wykorzystanych materiałów /patrz str.3/ Na liście tej brak wskazanych przez nas materiałów i ekspertyz świadczących o ekologicznym charakterze Doliny.
Ponadto, jak wynika z koreferatu doc.dr.inż. Pawła Błaszczyka do opracowań: raport 1 oraz koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, nie wykonano inwentaryzacji wszystkich źródeł zanieczyszczeń wpływających do potoku /patrz: s.8/. Celem zapewnienia odpowiedniej jakości wód potoku, zgodnie z wymogami dyrektywy U.E. z dn. 22 grudnia 2000r. w sprawie polityki wodnej, powinno się dokonać następujących zabiegów:
  • kontrola zanieczyszczeń u źródła ich powstawania,
  • renaturalizacji Potoku Służewskiego.
Plan ustala, że odbiornikiem wszystkich wód opadowych /czyli ścieków pochodzących z ulic/ dla terenu opracowania będzie Potok Służewski, co narusza art 39 ust.2 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. /Dz.U. 2001`.115.1229 z dn. 11 października 2001r/ Jak wiadomo, wody opadowe są wodami pochodzącymi głównie z ulic sąsiednich osiedli i tras komunikacyjnych i są to wody mocno zanieczyszczone, czyli ścieki. Projekt przewiduje jednynie ich podczyszczenie oraz przekształcenie Stawu Służewieckiego i stawów bocznikowych w oczyszczalnie ścieków. Istniejące stawy /wody powierzchniowe stojące/ na terenie Doliny mają pełnić funkcje odbiorników wody dopływającej poprzez kolektory kanalizacji burzowej, co stanowi naruszenie art. 39 ustt.3 w/w ustawy.
Kolektor nr 17 z ul. Dominikańskiej nie zostanie połączony z żadnym stawem. Będzie on odprowadzać wody opadowe bezpośrednio do potoku, co stanowi naruszenie art 39 ust.2 oraz 4. Potok Służewski jest dopływem do Jeziorka Wilanowskiego, stąd naruszenie art.39 p.4 w/w ustawy. Unia Europejska wymaga od swoich państw członkowskich, aby do 2010 roku wszystkie ścieki były oczyszczane przed wpuszczeniem ich do wód powierzchiowych. W tej sytuacji apelujemy do Radnych m.st. Warszawy o ponowne przeanalizownie naszego sprzeciwu i spowodowanie przywrócenia prawa.

Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
ul. Sonaty 2 m.808, 02-744 Warszawa

 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::